Rogers Stirk Harbour + Partners | RSHP

Giulio Asso

Alexander Balchin

Pietro Bodria

Richard Breen

Yingtao Chen

Jaime Cunha

Alexandria Fu

Carlos Garcia Criado

Jon Garmendia

Sebastian Gey

Anja Kempa

Angel Hsiao

John Kennedy

Adam Lampon

Pei-Yi Lin

Shuo Qian

Nicholas Salthouse

Stephanie Sinden

Yu Sun

Marco Tessaro

Keira Wu

Siyang Yu

Francis Yuen

Min Zhang

Yue Zheng

Wenchao Zhou